Copyright (c) 2014 S. I. Zhuk, L. M. Minchenko, O. V. Chemezov, V. B. Malkov, A. V. Isakov, Yu. P. Zaikov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo