Copyright (c) 2015 I. S. Khazhieva, T. V. Glukhareva, Yu. Yu. Morzherin

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)