Copyright (c) 2015 I. S. Khazhieva, T. V. Glukhareva, Yu. Yu. Morzherin

© Chimica Techno Acta, 2014-2019
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo