Copyright (c) 2015 Yu. V. Terenteva, L. V. Fomina, S. A. Beznosyuk

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)