Copyright (c) 2015 N. V. Komarovskih, L. V. Fomina, S. A. Beznosyuk

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo