Copyright (c) 2015 V. V. Karpov, A. V. Bazhenov, A. V. Abramov, I. B. Polovov, O. I. Rebrin

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo