Copyright (c) 2015 N. E. Volkova, K. M. Deryabina, L. Ya. Gavrilova, V. A. Cherepanov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo