Copyright (c) 2015 V. M. Bakanov, L. N. Maskaeva, V. F. Markov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo