Copyright (c) 2014 E. A. Savateeva, V. V. Emelyanov, A. V. Musalnikova, L. P. Sidorova, N. E. Maksimova, N. N. Machulskaya, V. A. Chereshnev

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo