Copyright (c) 2015 A. V. Patrushev, T. N. Ostanina, V. M. Rudoy, A. V. Veretchagina, O. L. Zalesova, A. S. Soloviev, N. I. Shtyrba

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo