Copyright (c) 2015 A. V. Suzdaltsev, A. P. Khramov, Yu. P. Zaikov, O. V. Limanovskaya, V. N. Nekrasov

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo