Copyright (c) 2015 O. V. Kylosova, A. B. Ilbuldina, O. V. Yaroslavtseva

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo