Copyright (c) 2015 O. V. Kylosova, A. B. Ilbuldina, O. V. Yaroslavtseva

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo