Cover Image

The effect of fluorine-containing inhibitors of corrosion of copper in atmospheric conditions

M. G. Ivanov, A. V. Nechaev, V. S. Mokrushin, O. I. Ostroukhova

Abstract


The effect of fluorine-containing inhibitors of corrosion of copper in atmospheric conditions was studied by method of removing anodic polarization curves and corrosion of full-scale tests. The introduction of the inhibiting compositions as corrosion inhibitor of copper polyfluorinated amines leads to a decrease of the peak current of active dissolution of copper, which increases the corrosion resistance of copper wire rod during transportation in various climate conditions.

Keywords


polarization curves; polyfluorinated amines; copper wire rods; corrosion inhibitor

Full Text:

PDF

References


Tsygankova LE, Rumyantsev FA. Vliyanie maslyanogo pokrytiya i anionnogo sostava elektrolita na ingibirovanie korrozii medi benzotriazolom v kislykh sredakh [The influence of the oil coating and the anionic composition of the electrolyte on the corrosion inhibition of copper by benzotriazole under acidic conditions]. Korroziya: materialy, zashchita [Corrosion: materials, protection]. 2006;12:31–36. Russian.

Kuznetsov YuI, Agafonkina MO, Shikhaliev KhS, Andreeva NP, Potapov AYu. Adsorbtsiya i passivatsiya medi triazolami v neytral'nykh vodnykh rastvorakh [Adsorption and passivation of copper by triazoles in neutral aqueous solutions]. Korroziya: materialy, zashchita [Corrosion: materials, protection]. 2014;7:33–39. Russian.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2016.3.1.002

Copyright (c) 2016 M. G. Ivanov, A. V. Nechaev, V. S. Mokrushin, O. I. Ostroukhova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice