Copyright (c) 2016 M. G. Ivanov, A. V. Nechaev, V. S. Mokrushin, O. I. Ostroukhova

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo