Copyright (c) 2016 I. Zvereva, T. Pavlova, V. Pantchuk, V. Semenov, Y. Breard, J. Choisnet

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo