Copyright (c) 2015 E. S. Buyanova, Yu. V. Emelyanova, M. V. Morozova, Z. A. Mikhailovskaya, O. S. Kaymieva, V. M. Zhukovskiy, S. A. Petrova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo