Copyright (c) 2016 A. A. Uritskaya, N. S. Kozhevnikova, T. V. Yakubova

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo