Copyright (c) 2016 A. A. Uritskaya, N. S. Kozhevnikova, T. V. Yakubova

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)