Cover Image

Tert-butyl-diphenylmethylnitroxyl radical formation with the reaction of triphenylbismuth dicrotonate and C-phenyl-N-tert-butylnitrone in benzene

A. V. Gushchin, O. S. Kalistratova, A. I. Maleeva, V. A. Kuropatov, D. N. Yemelyanov

Abstract


Decomposition of triphenylbismuth dicrotonate in diffused light in bensene in the presence of spin trap of C-phenyl-N-tert-butylnitrone leads to formation of phenyl radicals which are registered as the adduct PhCH(Ph)N(O•)Bu-t.

Triphenylbismuth dicrotonate Ph3Bi(O2CCH=CHCH3)2 in benzene solition in the presence of C-phenyl-N-tert-butylnitrone PhCH=N(O)Bu-t decomposes in light. An adduct of phenyl radical and spin trap PhCH(Ph)N(O•)Bu-t was registered by ESR method.


Keywords


electron spin resonance; triphenylbismuth dicrotonate; C-phenyl-N-tert-butylnitrone

Full Text:

PDF

References


Dodonov VA, Gushchin AV, Kuznetsova JL, Morugova VA. [Triphenylbismuth and Triphenylantimony Diacrylates in the Synthesis of Metal-containing Polymethylmethacrylate]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, Seriya Khimiya [Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, Ser Chemistry]. 2004;1(4):86–94. Russian.

Gushchin AV, Shashkin DV, Shcherbakova TS, Somov NV, Baranov EV, Fukin GK, Shavyrin AS, Rykalin VI, Dodonov VA. [Synthesis and Structure of Tetraphenylantimony Acrylate and its Insertion into Polymethylmethacrylate]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, Seriya Khimiya [Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, Ser Chemistry]. 2010;6:68–72. Russian.

Matano Y, Shinokura T, Yoshikava O, Imahori H. Triaryl(1-pyrenyl)bismuthonium Salts: Efficient Photoinitiators for Cationic Polymerization of Oxiranes and a Vinyl Ether. Org Lett. 2008;10(11):2167–70. DOI:10.1021/ol8005453.

Matano Y. Pentavalent Organobismuth Reagents in Organic Synthesis: Alkylation, Alcohol Oxidation and Cationic Photopolymerization. Top Curr Chem. 2012;311:19–44. DOI:10.1007/128_2011_167.

Yamago S. Development of Organotellurium-Mediated and Organostibine-Mediated Living Radical Polymerization Reactions. J Polym Sci, Part A-1: Polym Chem. 2006;44:1–12. DOI:10.1002/pola.21154.

Yamago S. Precision Polymer Synthesis by Degenerative Transfer Controlled/Living Radical Polymerization Using Organotellurium, Organostibine, and Organobismuthine Chain-Transfer Agents. Chem Rev. 200;109(11):5051–68. DOI:10.1021/cr9001269.

Gushchin AV, Kalistratova OS, Maleeva AI, Kuropatov VA. Decomposition of triphenylbismuth dicrotonate in light in the presence of 2-methyl-2-nitrosopropane. Bulletin of the South Ural State University, Series Chemistry. 2016;8(1):51–6. DOI:10.14529/chem160108.

Andreev PV, Somov NV, Kalistratova OS, Gushchin AV, Chuprunov EV. Bis(but-2-enoato-кO)triphenylbismuth(V). Acta Crystallogr Sect E: Crystallogr Commun. 2013;69(6): m333. DOI:10.1107/S1600536813013317.

Letyanina IA, Markin AV, Smirnova NN, Klimova MN, Kalistratova OS, Gushchin AV. Calorimetric study of organic compounds of antimony and bismuth Ph3Sb(O2CCH=CHCH3)2 and Ph3Bi(O2CCH=CHCH3)2. J Therm Anal Calorim. 2016;125(1):339–49. DOI:10.1007/s10973–016–5401–2.

Kocheshkov KA, Skoldinov AP, Zemlyanskii NN. Metody elementoorganicheskoy khimii. Sur'ma, vismut [Methods of Organometallic Chemistry. Antimony, Bismuth]. Moscow: Nauka; 1976. 483 p. Russian.

Suzuki H. Organobismuth chemistry. Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo: Elsevier; 2001. 619 p.

Emmons WD. The Preparation and Properties of Oxaziranes. J Am Chem Soc. 1957;7(5):5739–54. DOI:10.1021/ja01578a043.

Xu G, Zhou J, Tang Y. Application of Spin Trapping Technique in Photolysis of Compounds Ph3M (M = N, P, As, Sb, Bi). Wuli Huaxue Xuebao. 1985;1(1):6–11. DOI:10.3866/PKU.WHXB19850102.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2017.4.2.025

Copyright (c) 2017 A. V. Gushchin, O. S. Kalistratova, A. I. Maleeva, V. A. Kuropatov, D. N. Yemelyanov

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)