Copyright (c) 2017 A. V. Gushchin, O. S. Kalistratova, A. I. Maleeva, V. A. Kuropatov, D. N. Yemelyanov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo