Copyright (c) 2017 V. Ya. Sosnovskikh, G.-V. Roshentaler

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)