Copyright (c) 2017 E. N. Ulomsky, D. N. Lyapustin, V. V. Fedotov, O. S. Eltsov, I. M. Sapozhnikova, D. N. Kozhevnikov, E. M. Mukhin

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo