Copyright (c) 2017 A. P. Krinochkin, D. S. Kopchuk, E. S. Starnovskaya, Ya. K. Shtaiz, A. F. Khasanov, I. S. Kovalev, O. S. Taniya, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin

© Chimica Techno Acta, 2014-2018
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo