Copyright (c) 2017 A. P. Krinochkin, D. S. Kopchuk, E. S. Starnovskaya, Ya. K. Shtaiz, A. F. Khasanov, I. S. Kovalev, O. S. Taniya, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin

© Chimica Techno Acta, 2014-2019
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo