Copyright (c) 2017 P. V. Ramana, B. S. Krishna, N. B. Reddy, G. Sravaya, G. V. Zyryanov, C. S. Reddy

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo