Copyright (c) 2017 Krylov A.A., Emelyanova Yu.V., Buyanova E.S., Morozova M.V., Vylkov A.I., Chuykin A.Yu.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo