Copyright (c) 2017 V. N. Efremov, E. Z. Golosman, A. V. Kashinskaya, T. I. Mugenov, V. E. Zolotareva, B. I. Polivanov, A. P. Polushin

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

ROAD logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo