Copyright (c) 2017 V.G. Grossman, B.G. Bazarov, Zh.G. Bazarova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo