Cover Image

Solubility and phase equilibria in the Na, Са || СО3, НСО3–H2O system at 0 °С

L. Soliev, M. T. Dzhumaev, B. B. Dzhabborov

Abstract


The information on phase equilibria in the Na, Ca || CO3, HCO3-H2O system at 0 °С, predicted earlier by the translation method, has been obtained experimentally. Dependences of the concentration parameters reflecting phase equilibria are presented in the form of geometric patterns on the solubility diagram for the system studied. The diagram of solubility of the investigated system at 0 °С is constructed for the first time, in which the contours of the crystallization fields of individual phases are outlined, the conditions for their сo-crystallization in the form of curves and points are determined.


Keywords


solubility; phase equilibria; liquid phase; chemical analysis; crystallo-optical analysis; phase diagram

Full Text:

PDF

References


Morozova VA, Rzhechitskii EP. [Solubility in the NaF – Na2SO4 – NaHCO3 –H2O system at 0 °C]. Zhurnal Prikladnoi Khimii [Journal of Applied Chemistry]. 1976;49(5):1152–4. Russian.

Morozova VA, Rzhechitskii EP. [Solubility in the systems NaF – NaNCO3 – H2O, NaF – Na2SO3 – H2O and NaF – Na2CO3 – H2O at 0 °C]. Zhurnal Neorganicheskoi Khimii [Russ J Inorg Chem]. 1977;22(3):873–4. Russian.

Dzhumaev MT, Soliev L, Avloev ShKh, Ikbol G. Phase balance in the Na, Ca // CO3, HCO3 - H2O System at 0°C // Vestnik Tadjikckogo natsional’nogo universiteta (seriya estesvennikh nauk) [Bulletin of the Tajik National University (series of natural sciences)]. 2013;1/1(102):153–6. Russian.

Spravochnik eksperimental’nykh dannykh po rastvorimosti mnogokomponentnykh vodno-solevykh system [Reference book on experimental data for solubility in multicomponent water-salt systems]. Vol. 1. Saint-Petersburg: Khimizdat, 2003. 1151 p. Russian.

Spravochnik eksperimental’nykh dannykh po rastvorimosti mnogokomponentnykh vodno-solevykh system [Reference book on experimental data for solubility in multicomponent water-salt systems]. Vol. II., Books. 1–2. Saint-Petersburg: Khimizdat, 2004. 1247 p. Russian.

Goroshchenko YaG, Soliev L, Gornikov YuI. Opredelenie polozheniya nonvariantnykh tochek na diagrammakh rastvorimosti metodom donasyshcheniya [Determination of the invariant points’ positions on solubility diagrams using the presaturation method]. Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal [Ukrainian Journal of Chemistry]. 1987;53(6):568–71. Russian.

Kreshkov AP. Osnovy analiticheskoy khimii [Basics of Analytical Chemistry]. Vol. 2. Leningrad (USSR): Khimiya, 1970. 456 p. Russian.

Knipovich YuN, Morachevskii YuV, editors. Analiz mineral’nogo syr’ya [Analysis of mineral raw materials]. Leningrad: Goskhimizdat, 1959. 947 p. Russian.

Reznikov AA, Mulikovskaya EP, Sokolov IYu. Metody analiza prirodnykh vod [Methods of natural water analysis]. Moscow: Nedra, 1970. 488 p. Russian.

Tatarskii VB. Kristallooptika i immersionnyy metod analiza veshchestv [Crystal Optics and Immersion Method of Substances Analysis]. Leningrad (USSR): Izdatel’stvo LGU, 1948. 268 p. Russian.

Goroshchenko YaG. Masstsentricheskiy metod izobrazheniya mnogokomponentnykh system [The Center of Mass Method for Multi-component Systems Imaging]. Kiev: Naukova Dumka, 1982. 264 p. Russian.

Dzhumaev MT, Soliev L, Dzhabborov BB, Ikbol G. Solubility in the Na, Сa || СО3, НСО3 – H2O System at 25°С. Russ J Inorg Chem. 2017;62(9):1245–51. doi:10.1134/S0036023617090169
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech/2017.4.3.04

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2017 L. Soliev, M. T. Dzhumaev, B. B. Dzhabborov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2023
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice