Copyright (c) 2017 Zh.G. Bazarova, V.G. Grossman, B.G. Bazarov, Yu.L. Tushinova, O.D. Chimitova, Ts.T. Bazarova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo