Cover Image

Structure of the solubility diagram in the Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O system at 0, 25 and 50 °С

L. Soliev, M. T. Jumaev, R. O. Turaev, H. R. Makhmadov, B. B. Dzabborov

Abstract


The solubilities in invariant points of Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O system were investigated at 0, 25 and 50 °С. The phase equilibria in the said system were discussed, and phase diagrams at given temperatures were constructed.

Keywords


solubility; phase equilibria; liquid phase; chemical analysis; crystallo-optical analysis; phase diagram

Full Text:

PDF

References


Morozova VA, Rzhechitskii EP. [Solubility in the NaF – Na2SO4 – NaHCO3 – H2O system at 0 °C]. Zhurnal Prikladnoi Khimii [Journal of Applied Chemistry]. 1976;49(5):1152–4. Russian.

Morozova VA, Rzhechitskii EP. [Solubility in the systems NaF – NaHCO3 – H2O, NaF – Na2SO3 – H2O and NaF –Na2CO3 – H2O at 0 °C]. Zhurnal Neorganicheskoi Khimii [Russ J Inorg Chem]. 1977;22(3):873–4. Russian.

Soliev L, Tursunbadalov Sh. Phase equilibria in the Na,K||SO4,CO3,HCO3-H2O system at 25°C. Russ J Inorg Chem. 2008;53(5):805-11.

Soliev L, Dzhumaev MT, Turaev RO. Fazovye ravnovesiya sistemy Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O pri 50 °C [Phase equilibria in Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O system at 50 °C]. Vestnik Tadjikckogo natsional’nogo universiteta (seriya estesvennikh nauk) [Bulletin of the Tajik National University (series of natural sciences)]. 2016;1(3):200. Russian.

Spravochnik eksperimental’nykh dannykh po rastvorimosti mnogokomponentnykh vodno-solevykh system [Reference book on experimental data for solubility in multicomponent water-salt systems]. Vol. 1. Saint-Petersburg: Khimizdat, 2003. 1151 p. Russian.

Spravochnik eksperimental’nykh dannykh po rastvorimosti mnogokomponentnykh vodno-solevykh system [Reference book on experimental data for solubility in multicomponent water-salt systems]. Vol. II., Books. 1–2. Saint-Petersburg: Khimizdat, 2004. 1247 p. Russian.

Goroshchenko YaG, Soliev L, Gornikov YuI. Opredelenie polozheniya nonvariantnykh tochek na diagrammakh rastvorimosti metodom donasyshcheniya [Determination of the invariant points’ positions on solubility diagrams using the presaturation method]. Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal [Ukrainian Journal of Chemistry]. 1987;53(6):568–71. Russian.

Aleksandrova EA. Analiticheskaya khimiya [Analytical chemistry]. Moscow: Klass, 2011. 350 p. Russian.

Knipovich YuN, Morachevskiy YuV. Analiz mineral’novo syr’ya [Analysis of raw minerals]. Leningrad (USSR): Goskhimizdat, 1959. 947 p. Russian.

Orlova TN, Ganzha BB. Metody analiza i ochistki prirodnykh I stochnykh vod. Tomsk (Russia): Tomsk polytechnical university publishing house, 2007. 168 p. Russian.

Marakushev АА, Bobrov АV, Partsev NN, Fenogenov AN. Osnovy kristallooptiki. Porodoobrazuyushchie mineraly. Moscow: Nauchnyy mir, 2000. 316 p. Russian.

Goroshchenko YaG. Masstsentricheskiy metod izobrazheniya mnogokomponentnykh system [The Center of Mass Method for Multi-component Systems Imaging]. Kiev: Naukova Dumka, 1982. 264 p. Russian.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2018.5.2.02

Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice