Cover Image

Phase relations in the Me2MoO4–In2(MoO4)3–Hf(MoO4)2 systems, where Me = Li, K, Tl, Rb, Cs

J. G. Bazarova, Yu. L. Tushinova, V. G. Grossman, Ts. T. Bazarova, B. G. Bazarov, R. V. Kurbatov

Abstract


The Me2MoO4–In2(MoO4)3–Hf(MoO4)2 systems where Me = Li, K, Tl, Rb, Cs were studied in the subsolidus region using an X-ray powder diffraction. Quasi-binary joins were revealed, and triangulation carried out. The formation of ternary molybdates Me5InHf(MoO4)6  for Me = K, Tl, Rb, Cs and Мe2InHf2(MoO4)6.5 for Me = Rb, Cs was established.


Keywords


Phase relations, triangulation, solid-phase reactions, X-ray phase diffraction, molybdates.

Full Text:

PDF

References


Bazarov BG, Klevtsova RF, Bazarova TsT, Glinskaya LA, Fedorov KN, Tsyrendorzhieva AD, Chimitova OD, Bazarova JG. Phase equilibria in the systems Rb2MoO4–R2(MoO4)3–Hf(MoO4)2 (R = Al, In, Sc, Fe(III)) and the crystal structure of double molybdate RbFe(MoO4)2. Russ J Inorg Chem. 2006;51(7):1111–5. doi:10.1134/S0036023606070151

Bazarova JG, Tushinova YL, Bazarov BG, Oyun BE, Angarhayev JD. Phase equilibrium in the systems Cs2MoO4–R2(MoO4)(3)–Hf(MoO4)(2) (R = Al, Cr, Fe, Bi, La-Lu). Izvestiya vuzov prikladnaya khimiya i biotekhnologiya. 2018;8(2):19–28. doi:10.21285/2227-2925-2018-8-2-19-28

Solodovnikov SF, Balsanova LV, Bazarov BG, Zolotova ES, Bazarova ZhG. Phase formation in the Rb2MoO4–Li2MoO4–Hf(MoO4)2 system and the crystal structure of Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6. Russ J Inorg Chem. 2003;48(7):604–14.

Bazarov BG, Klevtsova RF, Bazarova TsT, Glinskaya LA, Fedorov KN, Bazarova ZhG, Chimitova OD. Systems Tl2MoO4–E(MoO4)2, where E = Zr or Hf, and the crystal structure of Tl8Hf(MoO4)6. Russ J Inorg Chem. 2006;51(5):794–9. doi:10.1134/S0036023606050184

Trunov VK, Efremov VA, Velikodny YuA. [Crystal chemistry and properties of double molybdates and tungstates.] Leningrad: Nauka; 1986. 173 p. Russian.

Klevtsova RF, Zolotova ES, Glinskaya LA, Klevtsov PV. Synthesis of double zirconium and hafnium molybdenum with cesium and crystal structure Cs8Zr(MoO4). .Kristallografiya. 1980;25(5):972.

Velikodny YuA, Trunov VK, Markelova NI. Reaction of alkali metal molybdates (Li, Na, K) with indium molybdate. Russ J Inorg. Chem. 1970;15(11):1587–1592.

Velikodny YuA, Efremov VA, Trunov VK. Crystal structure of high temperature α-LiIn(MoO4)2. Kristallografiya. 1980;25(1):165–8.

Khaikina EG. Synthesis, peculiarities of phase formation and the structure of double and triple-molibdate one – and trivalent metals [dissertation]. Novosibirsk (Russia); 2008. 39 p.

Pleskov MY, Morozov VA, Lazoryak BI, Zhizhin MG, Burdakova IB, Khalbaeva KM, Tsyrenova GD, Khaikina EG. Structures of double molybdates TlR(MoO4)2 (R = In, Sc, Fe, Cr, Al). Russ J Inorg Chem. 2005;4(50):604–14.

Tushinova YuL, Bazarova ZhG, Archincheyeva SI. Abstracts of the reports – Ulan-Ude: Publishing house of BSC SB RAS. 2002:90–91. Russian.

Nekrasov BN. [Principles of General Chemistry.] Moscow: Khimiya; 1967. 216 p. Russian.

Bazarov BG, Klevtsova RF, Bazarova TT, Glinskaya LA, Fedorov KN, Bazarova ZG. Synthesis and crystal structure of triple molybdate K5InHf(MoO4)6. Russ J Inorg Chem. 2005;50(8):1146–9.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2018.5.3.01

Copyright (c) 2018 Bazarova J.G., Tushinova Yu.L., Grossman V.G., Bazarova Ts.T., Bazarov B.G., Kurbatov R.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice