Copyright (c) 2018 Bazarova J.G., Tushinova Yu.L., Grossman V.G., Bazarova Ts.T., Bazarov B.G., Kurbatov R.V.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo