Copyright (c) 2018 Bazarova J.G., Tushinova Yu.L., Grossman V.G., Bazarova Ts.T., Bazarov B.G., Kurbatov R.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice