Copyright (c) 2018 Irina Kotova, Aleksandra Savina, Alena Vandysheva, Dmitry Belov, Sergey Stefanovich

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo