Copyright (c) 2018 Irina Kotova, Aleksandra Savina, Alena Vandysheva, Dmitry Belov, Sergey Stefanovich

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)