Copyright (c) 2018 R.F. Samigullina, M.V. Rotermel, I.V. Ivanova, T.I. Krasnenko

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)