Copyright (c) 2020 Chebykin NS, Sandalov IP, Zamyatin DA, Votyakov SL

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo