Copyright (c) 2020 Chebykin NS, Sandalov IP, Zamyatin DA, Votyakov SL

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo