Copyright (c) 2019 Zoya A. Mikhaylovskaya, Elena S. Buyanova, Denis Yu. Smirnov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice