Copyright (c) 2019 Zoya A. Mikhaylovskaya, Elena S. Buyanova, Denis Yu. Smirnov

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo