Copyright (c) 2019 Zoya A. Mikhaylovskaya, Elena S. Buyanova, Denis Yu. Smirnov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo