Copyright (c) 2020 Andrei Ivanovich Klyndyuk, Ekaterina Anatol'yevna Chizhova, Svetlana Valer'yevna Shevchenko

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)