Copyright (c) 2020 Selyanin I.O., Steparuk A.S., Irgashev R.A., Mekhaev A.V., Rusinov G.L., Vorokh A.S.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo