Copyright (c) 2020 Dmitry Tsvetkov, Vladimir Sereda, Dmitry Malyshkin, Anton Sednev-Lugovets, Andrey Zuev, Ivan Ivanov

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)