Copyright (c) 2020 Emiliya V. Nosova, Olga A. Batanova, Nataliya N. Mochulskaya, Galina N. Lipunova

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo