Copyright (c) 2020 Moseev T.D., Khasanov A.F., Varaksin M.V., Kopchuk D.S., Kovalev I.S., Taniya O.S., Rahman M., Santra S., Zyryanov G.V., Chupakhin O.N., Charushin V.N.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo