Copyright (c) 2020 Frolov Е.I., Notina P.V., Zvonarev S.V., Il’ina Е.A., Churkin V.Yu.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo