Copyright (c) 2020 Zhuravlev V.D., Nefedova K.V., Evshchik E.Yu., Sherstobitova E.A., Kolmakov V.G., Dobrovolsky Y.A., Porotnikova N.M., Korchun A.V., Shikhovtseva A.V.

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo