Copyright (c) 2020 Zhuravlev V.D., Nefedova K.V., Evshchik E.Yu., Sherstobitova E.A., Kolmakov V.G., Dobrovolsky Y.A., Porotnikova N.M., Korchun A.V., Shikhovtseva A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice