Copyright (c) 2020 Anastasia V. Egorova, Ksenia G. Belova, Irina E. Animitsa, Yelizaveta A. Morkhova, Artem A. Kabanov

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo