Copyright (c) 2020 L. A. Yakovishin, V. I. Grishkovets, E. N. Korzh, I. V. Golovchenko, A. A. Nagirnyak

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo