Copyright (c) 2020 E. V. Maraeva, N. V. Permiakov, Y. Y. Kedruk, L. V. Gritsenko, Kh. A. Abdullin

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo