Copyright (c) 2020 M. S. Dzyurkevich, N. V. Shtyrlin, Y. G. Shtyrlin

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo