Copyright (c) 2020 I. V. Tsvetkova, A. A. Golovanov, N. S. Reznikova, N. V. Chirkunova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo