Copyright (c) 2020 I. V. Tsvetkova, A. A. Golovanov, N. S. Reznikova, N. V. Chirkunova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice