Copyright (c) 2020 L. A. Yakovishin, V. I. Grishkovets

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)