Copyright (c) 2020 A. O. Patianova, K. Yu. Ivanova, L. G. Rogozhina, M. V. Kuzmin, V. L. Semenov

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)