Copyright (c) 2020 A. O. Patianova, K. Yu. Ivanova, L. G. Rogozhina, M. V. Kuzmin, V. L. Semenov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo