Copyright (c) 2020 K. Yu. Ivanova, M. V. Kuzmin, N. I. Kol’tsov

© Chimica Techno Acta, 2014-2020
ISSN 2411-1414 (Online), ISSN 2409-5613 (Print)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo