Copyright (c) 2021 Salima Salimovna Khizrieva, Elena Vladimirovna Vetrova, Sergey Nikolaevich Borisenko, Elena Vladimirovna Maksimenko, Nikolay Ivanovich Borisenko

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)